18. rujna 2021

Označavanje svinja

Sustav obveznog označavanja i registracije svinja uspostavljen je na temelju Europskog propisa koji je u potpunosti prenesen u hrvatsko zakonodavstvo. Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (NN 21/20) donosi pravila jedinstvenog označavanja svinja u Republici Hrvatskoj, postupke registracije označenih svinja i registracije premještanja svinja te uspostavu jedinstvene baze podataka. Jedinstveni registar svinja je temeljna baza podataka o svim označenim svinjama u Republici Hrvatskoj, iz koje su vidljivi podaci o provedenom označavanju, uvozu, premještanju, uginuću, klanju i izvozu svinja.

Jedinstveni sustav označavanja podrazumijeva označavanje svake svinje ušnim markicama i/ili tetovirnim brojem. Ušna markica stavlja se na desno uho i na njoj se nalazi Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG) na kojem su svinje rođene. Sve svinje rođene na jednom gospodarstvu označene su istim brojem. Svinje se označavaju najkasnije prije odlaska s gospodarstva na kojem su rođene. Markice moraju biti čitljive tijekom cijelog života svinje, a u slučaju gubitka ušne markice, aplicira se ušna markica s brojem gospodarstva na kojem se svinja nalazi.

Svinje se mogu označavati i tetoviranjem. Tetovirni broj tetovira se u desno uho, najkasnije petnaest dana po prašenju, a sastoji se od dvoslovne oznake HR i maksimalno peteroznamenkaste brojčane oznake. Označavanje svinja provode posjednici kojima je ovaj postupak odobren od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, zatim ovlaštene veterinarske organizacije i veterinarske službe te terenski djelatnici Hrvatske poljoprivredne agencije.

Registar sadrži i podatke o svakom premještanju svinja bilo da se radi o premještanju na novo gospodarstvo, uginuću, odlasku na klanje ili izvozu. Prilikom spomenutih premještanja svinje mora pratiti Putni list kojeg ispunjava posjednik s čijeg se gospodarstva svinje premještaju. Točna i pravovremena prijava svakog premještanja svinja temelj je za točnu i ažurnu bazu podataka o svinjama.

Često postavljana pitanja

Držim dvije svinje za osobne potrebe, moram li dostaviti godišnju dojavu?

Sva gospodarstva, osim onih koja drže jednu svinju za vlastite potrebe, moraju dostavljati godišnje dojave brojnog stanja svinja.

Držim crne slavonske svinje, na koji način mogu poslati godišnju dojavu?

Godišnja dojava odnosi se na sve pasmine svinja, prijavljuje se po kategorijama navedenim na samoj dojavi.

Prijavljujem li prašenje, uginuće ili klanje na gospodarstvu godišnjom dojavom?

Ne. Prašenje, klanje na vlastitom gospodarstvu te uginuće evidentira se isključivo u Registru svinja na gospodarstvu.

Poslao sam redovitu godišnju dojavu u prosincu, a u međuvremenu se brojno stanje svinja promijenilo, mogu li poslati novu dojavu s novim brojnim stanjem?

Godišnju dojavu brojnog stanja svinja na gospodarstvu moguće je poslati tijekom cijele godine, a obavezno u prosincu. Svaka slijedeća dojava za istu godinu evidentira se kao “dodatna dojava”

Držim par komada svinja za osobne potrebe moram li voditi evidenciju u Registru svinja na gospodarstvu?

Svaki posjednik svinja obavezan je voditi evidenciju brojnog stanja svinja u RSG bez obzira na tip proizvodnje odnosno držanja svinja.

Na gospodarstvu su dva posjednika i svaki ima svoje svinje, kako voditi evidenciju u RSG?

Svaki posjednik mora imati svoju Identifikacijsku karticu gospodarstva (IKG) i svoj Registar svinja na gospodarstvu (RSG) u koji upisuje podatke o svojim grlima.

Smijem li i dalje klati svinje na svom gospodarstvu?

Dopušteno je klati svinje za svoje potrebe. Nije dopušteno klati svinje “iz usluge”. Maksimalan broj svinja koje je dopušteno zaklati nije određen.

Gdje mogu nabaviti putne listove za svinje?

Putne listove mogu kupiti u područnim uredima HPA i ovlaštenim veterinarskim organizacijama.

Što ako posjednik, kojemu sam prodao svinje, ne prijavi dolazak na svoje gospodarstvo?

Posjednik odredišnog gospodarstva ima obvezu u roku tri dana ovlaštenom veterinaru prijaviti dolazak životinja na gospodarstvo.

Kako posjednik može sam označavati svinje na svom gospodarstvu?

Posjednik smije označavati svinje na svom gospodarstvu ako je završio tečaj za samostalno označavanje svinja i ima Potvrdu o osposobljenosti za samostalno označavanje.

Email Newsletter