18. listopada 2021

Podmjera 10.2 – Aktivnost 5. Obrada i analiza biološkog i/ili genetskog materijala

Aktivnost 5.  Obrada i analiza biološkog i/ili genetskog materijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Osnova za kandidiranje na natječaj je bio od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske prihvaćen Godišnji plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visino od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

U Aktivnosti 5. „Obrada i analiza biološkog i/ili genetskog materijala“ predviđeno je prikupljanje bioloških uzoraka tkiva kako bi se stvorila bazna
populacija uzorkovanih grla izvornih pasmina konja (hrvatski hladnokrvnjak i međimurski konj) iz kojih se mogu dobiti vjerodostojni podaci na molekularnoj razini o genetskom stanju populacija, te stvaranju temelja za plansko vođenje uzgoja na molekularnoj razini u cilju očuvanja genetske varijabilnosti. U svrhu veće vjerodostojnosti genealoških podataka izvornih pasmina konja i goveda osigurava se potrebna logistika za uvođenje obavezne provjere roditeljstva na DNA razina (paternity testing). Na navedeni način pomaže se ovlaštenim uzgojnim organizacijama u uspostavi obveznog DNK testiranja roditeljstva (paternity testing), kroz osiguravanje veće vjerodostojnosti genealoških podataka izvornih pasmina konja i goveda. Stvaranjem zbirke bioloških uzoraka izvornih pasmina konja omogućava se praćenje svih parametara populacije na molekularnoj razni, te se postavljaju temelji za izradu dugoročnog plana očuvanja genetske raznolikosti u populacijama obzirom da se radi o izvornim pasminama.

Korist od realizacije projekta imaju u prvom redu uzgajivači autohtonih pasmina iz razloga što će se započeti sa stvaranjem početne bazne populacije tipiziranih konja koji su preduvjet za testiranje roditeljstva konja upisanih u matične knjige. S druge strane uvođenjem testiranja roditeljstva vjerodostojnost genealoških parametara postavit će se na znatno višu razinu, što će utjecati na višu prodajnu cijenu autohtonih pasmina konja. Vjerodostojno porijeklo omogućiti će uspješnije očuvanje genetske raznolikosti unutar pasmine i očuvanje same pasmine. Uzorkovanje biološkog materijala provode djelatnici područnih ureda HPA, te djelatnici ovlaštenih uzgojnih udruženja.

Spoznaja dobivena rezultatima statusa MHS u populacijama izvornih i zaštićenih pasmina svinja je mogućnost sustavnog praćenja statusa MHS uvelike doprinosi unaprjeđenju kvalitete tradicijskih suhomesnatih proizvoda, te u konačnici i dohodovnost uzgoja ovih pasmina svinja kao osnove očuvanja. Time bi se postavio sustav praćenja i izlučivanja nepoželjnih genotipova i bolja proizvodna svojstva. Sa stajališta klaoničkih svojstava, veću vrijednost imaju jedinke poželjnog MHS genotipa. Od takvih jedinki imamo kvalitetnije meso odnosno sirovinu za preradu, manje gubitke u samoj preradi i kvalitetniji tradicijski suhomesnati proizvod, što je gospodarski cilj uzgoja hrvatskih izvornih i zaštićenih pasmina svinja. Analiza i obrada biološkog materijala odrađivala bi se prema procedurama za utvrđivanje MHS u laboratoriju Službe za genetsko vrednovanje domaćih životinja i banke gena pri HPA.

Cilj ove aktivnosti je dobivanje informacije o statusu MHS u populacijama izvornih i zaštićenih pasmina svinja, te postavljanje temelja kontinuiranog praćenja statusa MHS u populacijama izvornih i zaštićenih pasmina svinja.

Korist od realizacije projekta je spoznaja o statusu MHS u populacijama izvornih i zaštićenih pasmina svinja koja pridonosi proizvodnji kvalitetnijih suhomesnatih tradicijskih proizvoda od mesa izvornih i zaštićenih pasmina, a samim time i povećanju dohodovnosti uzgoja tih pasmina, od čega bi najveću korist imali uzgajivači.

U genotipizaciji istarske i paške ovce korišten je tzv. OvineSNP50 čip kojim se utvrđuje genotip za 54 tisuće genetskih markera (SNP-ova) u cijelom genomu. U svrhu provedbe genotipizacije ovaca pasmine istarska i paška ovca uzeti su biološki uzorci od 100 uzgojno valjanih grla od svake pasmine sa ciljem genetske karakterizacije navedenih pasmina ovaca i u svrhu razvrstavanja prema proizvodnom tipu. Ujedno će postupak genotipizacije omogućiti i otkrivanje genetskih defekata i karakteristika u ovim populacijama, potvrđivanje roditeljstva na molekularnoj razini, te procjena udjela genoma koji pripada određenoj jedinki i pasmini (engl. admixure). Pomoću genetske karakterizacije utvrditi će se autentičnost pasmine, te će se izlučiti iz uzgoja one životinje koje su imale visoki udio drugih pasmina. Informacije o genotipu SNP-ova ujedno će biti i osnova za genomsko vrednovanje.

U provedbu ove aktivnosti prema potrebi biti će uključeni:

  1. Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladokrvnjaka,
  2. Udruga uzgajivača međimurskog konja “Međimurec”
  3. Udruga uzgajivača crne slavonske svinje Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema „Fajferica“
  4. Udruga turopoljske svinje
  5. Udruga uzgajivača svinja pasmine mangulica
  6. Udruga uzgajivača svinja banijska šara
  7. Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza, Ilica 101, 10000 Zagreb
  8. Ovlašteni laboratorij za genotipizaciju
  9. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ukupan prihvaćeni trošak u Aktivnosti 5. iznosi 200.500,00 kuna.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter